Three Wheel Electric Used Forklifts

Stock # Capacity (US) Capacity (Metric) Make Model Year Mast Mast Extras / Condition
30508 3,000 1,361 Crown SC4020-30TT 2001 83 / 190 TSU 2,108 / 4,826 TSU W/36V BATTERY, S/S, 2022 MODEL BATTERY, FOB PEORIA, AZ
30401 3,000 1,361 Crown SC4010-30TT 2002 83 / 190 TSU 2,108 / 4,826 TSU W/36V BATTERY, S/S
30518 3,000 1,361 Crown SC4020-30TT 2004 83 / 190 TSU 2,108 / 4,826 TSU W/36V BATTERY, S/S, 2019 MODEL BATTERY, FOB ABILENE, TX
30521 3,000 1,361 Crown SC4020-30TT 2006 83 / 190 TSU 2,108 / 4,826 TSU W/36V BATTERY, S/S, 2020 MODEL BATTERY, FOB COLLEGE STATION, TX
30486 3,000 1,361 Crown SC4020-30TT 2006 83 / 190 TSU 2,108 / 4,826 TSU W/36V BATTERY, S/S
30501 3,000 1,361 Crown SC4510-30 2008 83 / 190 TSU 2,108 / 4,826 TSU W/36V BATTERY, S/S
30451 3,000 1,361 Clark TMX15S 2012 83 / 187 TSU 2,108 / 4,750 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
29884 3,000 1,361 Clark TMX15S 2012 83 / 187 TSU 2,108 / 4,750 TSU W/36V BATTERY, S/S
30507 3,000 1,361 Crown SC5210-30 2012 83 / 190 TSU 2,108 / 4,826 TSU W/36V BATTERY, S/S, 2019 MODEL BATTERY
30430 3,000 1,361 Cat 2ET3000 2015 100 / 236 TSU 2,540 / 5,994 TSU W/48V BATTERY, S/S
30431 3,000 1,361 Cat 2ET3000 2015 100 / 236 TSU 2,540 / 5,994 TSU W/48V BATTERY, S/S
30432 3,000 1,361 Cat 2ET3000 2015 100 / 236 TSU 2,540 / 5,994 TSU W/48V BATTERY, S/S
29018 3,500 1,587 Crown SC4520-35 2010 83 / 190 TSU 2,108 / 4,826 TSU W/36V BATTERY, S/S, FREEZER TRUCK
29020 4,000 1,814 Komatsu FB20M-3 2008 89 / 259 QUAD 2,261 / 6,579 QUAD W/36V BATTERY, 3RD VALVE & HOSING
30499 4,000 1,814 Mitsubishi FB20PNT 2015 83 / 187 TSU 2,108 / 4,750 TSU W/48V BATTERY, S/S
30500 4,000 1,814 Mitsubishi FB20PNT 2015 83 / 187 TSU 2,108 / 4,750 TSU W/48V BATTERY, S/S